Transprzęt - Kontakt

Kontakt Mapa Dojazdu

GŁÓWNY ODDZIAŁ W SANOKU
Biuro TST

Transprzęt
Zabłotce 51, 38-500 Sanok

biuro@transprzet.pl +48 13 46 46 001 FAX: +48 13 46 46 002
inż. Jakub Grządziel

Dział Budownictwa Drogowego

Grzegorz Zajdel

Dział Gospodarki Komunalnej

Dariusz Drozd

Dział Transportu Drogowego
Sprzedaż Kruszyw
Usługi Sprzętem

Dane Firmy

TRANSPRZĘT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zabłotce 51
38-500 Sanok

NIP: 687-196-49-74

REGON: 368361023

KRS: 0000696872

ODDZIAŁ W DYNOWIE
Transprzet Dynów

Transprzęt
Grunwaldzka 36,
36-065 Dynów

ODDZIAŁ W OLSZANICY
Transprzet Olszanica

Transprzęt
Olszanica 138,
38-722 Olszanica

ODDZIAŁ W KRASICZYNIE
Transprzet KRASICZYN

Transprzęt
KRASICZYN,
Budynek za Komendą Policji
37-741 Krasiczyn

Masz pytania? Napisz do nas!
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TRANSPRZĘT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zabłotcach, 38-500 Sanok, Zabłotce 51 niniejszym zapewnia, że powierzone jej dane są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – dalej zwanego „RODO”

W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 13 oraz 14 RODO niniejszym przekazujemy informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Transprzęt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zabłotcach, 38-500 Sanok, Zabłotce 51 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000696872, posiadająca nr NIP: 6871964974, REGON: 368361023, , adres e-mail: biuro@transprzet.pl

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/ Pani kontaktować się z Administratorem drogą pocztą na adres 38-500 Sanok, Zabłotce 51 lub za pośrednictwem adresu e-mail:biuro@transprzet.pl. Osobą do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych wyznaczoną przez Administratora jest Edyta Skubisz, adres e-mail: edyta.skubisz@transprzet.pl

 3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  • imię i nazwisko
  • numer REGON, NIP, PESEL,
  • dane adresowe
  • dane kontaktowe
  • numery rachunków bankowych,
  • dane osób kontaktowych, dane pełnomocników
  • wizerunek

 4. Administrator przetwarza Pana/ Pani dane osobowe w następujących celach:
  1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, w tym korespondencja (e-mail ) w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. realizacji umów zawieranych z Administratorem, w tym m.in. fakturowanie, kontakt telefoniczny i e-mailowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w tym m.in., dokumentacja księgowa, procedury reklamacyjne ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celu archiwizacji będącej realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 5. Pana dane osobowe będą przekazywane:
  1. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego tj. organy administracji rządowej i samorządowej Policja, Sąd, Prokuratura, Urząd Skarbowy oraz firmy i instytucje państwowe
  2. podmiotom świadczącym na rzecz TRANSPRZĘT usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panem/ Panią umowy, usługi księgowe, fakturowania, usługi informatyczne, usługi prawne i analityczne,

 6. Administrator może przetwarzać Pana/ Pani dane osobowe, które mogą pochodzić z publicznych rejestrów i informacji w inny sposób upublicznionych.

 7. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 8. Administrator, nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

 9. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO);

 10. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.

 11. Każda osoba której dane dotyczą, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 właściwego w zakresie ochrony danych osobowych